12
ژوئن

انواع گلخانه ها از لحاظ پوشش

انواع گلخانه ها از لحاظ پوشش تعریف گلخانه گلخانه فضای محدودی است که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال...

ادامه مطلب